Bookmark and Share

Pravidla

Vydáno dne 21. 05. 2012 (2572 x přečteno)

Pravidla pro rok 2012 ke stažení v pdf:

http://www.thliga.cz/pravidla/pravidla_THL_2012.pdf


TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA

v požárním útoku

6. ročník THL 2012

 

Celý ročník zajišťuje časomíra SDH Strmilov tel. 724 195 017

(pokud není v termínech soutěží a radou THL pro daný rok stanoveno jinak)

rozhodčí - Jiří Šustr 733601745 (HZS Soběslav)

rozhodčí - Jarda Novák 607958340 (HZS Soběslav)

rozhodčí – Jiří Janoušek 728173560 (SDH Zhoř u Tábora), Jiří Čihák 737459726 (SDH Dlouhá Lhota)

Rozhodčí nutní k zajištění soutěže – jeden hlavní + dva proškolení z pravidel THL

PRAVIDLA

1. ÚČAST

1.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Přihláška do jednotlivých soutěží THL je pro všechny pořadatele jednotná – příloha č. 1 těchto pravidel.

1.2. Soutěž bude vždy hodnocená výsledky jako celek. Z konečného pořadí se pak vyberou všechna zúčastněná družstva.

1.3. Soutěže THL nejsou pojištěny, pokud to pořadatel neuvede na pozvánkách či při nástupu jinak.

1.4. Minimální věk soutěžících je 15 let. Za kontrolu věku závodníků zodpovídá vedoucí družstva. Porušení tohoto pravidla vede k vyřazení soutěžního družstva z celého ročníku THL.

2. ROZSAH SOUTĚŽE

2.1. Do soutěže budou připuštěna družstva, která se prezentují nejpozději do zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev na začátku soutěže. Ve výjimečných případech (např. porucha vozu na cestě na soutěž, dojezd z velké vzdálenosti nebo v jiných naléhavých případech po telefonické domluvě s pořadatelem) může být udělena výjimka. Při udělení výjimky musí být družstvo přihlášeno nejpozději před začátkem posledního útoku v dané kategorii.

2.2. Každé soutěžní družstvo uhradí startovné při prezentaci ve výši určené pořadatelem. Výše startovného může činit maximálně 200,- Kč.

3. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

3.1. Dle pravidel Táborské hasičské ligy – muži 3B (2B), ženy 2B.

3.2. Káď se během útoku nedoplňuje. Na provedení disciplíny musí postačit 1 m3 vody v kádi.

3.3. Časový limit na dokončení útoku je stanoven do 2 minut od startu. Při překročení limitu bude družstvo diskvalifikováno.

3.4. Požární stříkačka bude v době přípravy základny na platě v klidu.

3.5. Závodníci budou k přípravě základny nastupovat řádně ustrojeni (budou nasazené helmy, opasky apod.)

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY

4.1. Požární stříkačka české, nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12, nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. (čerpadlo nové generace) Ovládání plynu mechanické, umístěné na směšovacím zařízení, nebo na místě určené výrobcem. Není povolena zábrana na chladiči pro držení savic. Klíč na volno se povoluje.

4.2. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a ústit na původním místě. Ejektory nejsou povoleny.

4.3. Savice o délce 2,5 metru (bez tvarových podložek), se šroubením o průměru 110 mm. Minimální počet závitů na koncovkách = 2,5. Po ukončení požárního útoku nemusí být sací vedení spojeno závitovým spojem (postačuje spoj během útoku držet u sebe). Redukce savicového šroubení je povolena.

4.4. Koš s funkční klapkou a kovovým výpletem (ocelové struny se nepovažují za kovový výplet) umožňující vypuštění vody ze sacího vedení. Ovládání klapky na vnějším plášti koše.

4.5. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice nemusí být sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla vody.

4.6. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje.

4.7. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Tělo rozdělovače nesmí být žádným způsobem upravováno pro snazší způsob nošení (T a podobné úpravy jsou zakázány). Za rozdělovač s funkčními uzávěry se považuje i rozdělovač s otočenými pákami.

Komentář : Do soutěže budou připuštěny týmy s T na rozdělovači. Soutěží pouze o ceny nikoli o body.

4.8. Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 - 13 mm. Před útokem má rozhodčí na základně právo nechat si předložit proudnice k namátkové kontrole. Kontrolu měření výstřikové hubice provede rozhodčí pod dohledem zástupce soutěžního družstva. Při nástřiku se proudnice může dotýkat země. Žádný závodník se nesmí ani dotknout čáry stříkání. Tato čára je nedotknutelná. Žádný jiný závodník se nesmí dotknout proudnice kromě proudaře !!!Překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, vede k označení pokusu za neplatný.

4.9. Podložka pod savice při nabírání se může použít pouze hladká a rovná (bez výřezu) o maximální tloušťce 10 mm. Může být použita i podložka se vzorem. Základna 2x2 metr musí vždy být prkenná ne z kluzkého povrchu a srovnaná do vodováhy!

4.10. U spoje hadice B smí být vyskládána či opřena harmonika do konstrukce rámu mašiny platí však pravidlo 4.13.

4.11. Hadice :

Útočné vedení "C42" - plošná šířka min. 65 mm, délka 20 m v toleranci 1m

Dopravní vedení "B65" - plošná šířka min. 100 mm, délka 20 m v toleranci 1m.

4.12. Po provedení útoku dojde u každého družstva k přeměření délky minimálně jedné hadice určené rozhodčím. Hadice označená ke kontrole délky se nesmí natahovat a na místo měření ji dopraví členové technické čety. Porušení pravidla o natahování před měřením vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Délka hadice se měří vč. zubu půlspojky.

4.13. Mezi ozuby půlspojek musí projít šablona na měření spojek (plech 0,6 mm). Toto provede rozhodčí před odesláním soutěžících na startovní čáru. V případě, že se rozhodčímu šablona mezi ozuby půl spojek nevejde, má soutěžící právo si spoj opravit pouze v čase přípravy základny, a na vyzvání rozhodčího !!! Rozhodčí odchází ze základny poslední. Pokud se stane, že družstvu spadne materiál apod. po povelu „Na místa, připravte se“ považuje se toto za ulitý start (v ostatních případech to bude fungovat jako v minulých sezónách, rozhoduje rozhodčí na základně, popř. startér). Pokud se nepodaří nastartovat mašinu, má možnost družstvo zařadit se na konec startovní listiny v dané kategorii, ale pouze o ceny a bez budu do THL.

4.14. Ústroj musí přesahovat kotníky. Kraťasy ani tříčtvrťáky nejsou povoleny. Povolen dres s krátkým rukávem. Obuv povoleny jsou - povolena sálová obuv, turfy a tretry. Zakázány jsou kopačky - nepřipouštějí se. Obuv nemusí být jednotná (sportovní + pionýrky + kanady aj.). Opasek lehký o šířce min 40 mm. Ochranná přilba. Úprava skeletu přilby není povolená.

4.15. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

4.16. Pro započítání bodů THL je možné půjčování závodníků, ale maximálně 1. soutěžící a ten smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., může běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Za ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano družstvo poběží mimo soutěž!

4.17. Půjčení max. dvou závodníků do jednoho družstva je povoleno, ti smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., můžou běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě nebo tři soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele budou půjčení soutěžící startovat ve svých domovských dresech. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Družstva, která využijí tohoto pravidla se nebudou započítávat do hodnocení THL, avšak v hodnocení celkové soutěže ano – obdrží ceny apod. Start družstva s více jak dvěmi zapůjčenými závodníky je povolen pouze mimo soutěž. Platí však normální presentace družstva, startovné, zařazení do startovního pořadí bez ohledu na družstva, od kterých si toto družstvo půjčuje. Při vyhlášení a na výsledkové listině bude však toto družstvo zařazeno na konec bez nároku na body v THL a ceny od pořadatelů. Družstva, která nebudou započítávána do hodnocení THL neovlivní bodování ostatních družstev za ním, prostě se pouze přeskočí (příklad : skončí – li takové družstvo první bodový příděl 20 bodů získá druhý tým, třetí 17 atd.).

Vzor zápisu o půjčování závodníků pro pořadatele je v jednotné přihlášce, která je přílohou č. 1 těchto pravidel.

4.18. Délka přípravy na základně je maximálně 4 minuty. V případě většího počtu družstev je možné přípravu zkrátit na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Čas, kdy soutěžní družstvo položilo na základnu první část materiálu není rozhodující.

Výjimečně může při velkém počtu soutěžních družstev pořadatel při nástupu upozornit, že čas přípravy začíná běžet od sundání mašiny družstva, které provádělo předchozí útok. Na toto pravidlo bude upozorňovat rozhodčí základny po celý průběh soutěže.

5. MĚŘENÍ ČASU

5.1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pro opakování pokusu bude vloženo do startovní listiny po dohodě s pořadatelem. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodne rada Táborské ligy jak situaci řešit (v případě pokračování soutěže bez časomíry se bude měřit na troje stopky 00,00 – výsledný čas je průměr těchto časů). Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu (světelně, mechanicky, nebo kombinací obou způsobů). Měření času pro celou THL provádí časomíra Strmilov. Dohodnuta částka pro všechny pořadatele jednotná, ve výši 2.000,- Kč.

6. STARTOVÁNÍ

6.1. Povely - "Na místa, připravte se!" (jeden povel), "Pozor!", výstřel. Po povelu "Na místa, připravte se" následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu "Pozor" se nesmí nikdo ani pohnout a následuje startovní výstřel. Po povelu "Pozor" se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou. Připouští se optická závora pro kontrolu ulitých startů, nebo druhý pomocný startér hlídající ulité starty.

7. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

UMÍSTĚNÍ

Muži (bodů)

Ženy (bodů)

1. místo

20

10

2. místo

17

8

3. místo

15

6

4. místo

13

4

5. místo

11

3

6. místo

10

2

7. místo

9

1

8. místo

8

0

9. místo

7

0

10. místo

6

0

11. místo

5

0

12. místo

4

0

13. místo

3

0

14. místo

2

0

15. místo

1

0

další místa

0

0

7.1. Při dosažení stejného času přísluší oběma, nebo i více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.2. Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Pokud tak neučiní, nebudou družstvu započítány body do celkového hodnocení (výjimku může povolit rada Táborské ligy). Ostatní družstva se ale výše neposouvají.

7.3. Vítězem celého ročníku se stává družstvo s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů se na lepší místo posunuje družstvo s větším počtem prvních míst (druhých, třetích, atd.) po úpravě započtených soutěží do konečného bodového zisku. V případě, že ani toto kritérium nerozhodne, budou rozhodující vzájemné výsledky z poslední soutěže.

7.4. Na poslední soutěži dle kalendáře bude vyhlášení celkového pořadí Táborské hasičské ligy, pokud rada THL nezorganizuje slavnostní vyhlášení v jiném termínu.

7.5. Do hodnocení 6. ročníku THL 2012 se počítají všechny dosažené výsledky!!!

8. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

8.1. Pořadatel je povinen zajistit startovní pořadí družstev (losování startovního pořadí při presentaci, dle příjezdu a přihlášení se na presentaci apod.), výjimku tvoří pouze jedno soutěžní družstvo pořadatele v dané kategorii (muži, ženy), které se zařadí do pořadí podle potřeby před zahájením – losování apod. Startovní pořadí by mělo být známo nejpozději při nástupu před zahájením soutěže. Možnost výměny startovního pořadí po losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstvech a oznámení této výměny pořadatel soutěže deset minut před zahájením prvního požárního útoku. Pořadatel je povinen zahájit soutěž nejpozději 30 minut od konce prezentace uvedené na pozvánce. Pokud nastane mimořádná událost (např. technická) musí požádat o radu THL o výjimku!

8.2. Pořadatel soutěže je povinen zajistit proškolení rozhodčích v pravidlech THL.

8.3. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou řádně přihlášena.

8.4. Na startovní listinu i výsledkovou listinu uvádět název sboru a okres.

8.5. Čára stříkání v minimální délce 10 m, s maximální výškou 20 mm.

8.6. Pořadatel zajistí prostor pro měření hadic. Dva „měřáky“ délky přesně 19 m umístěné těsně vedle dráhy. Jeden cca na úrovni druhé hadice B a jeden cca na úrovni prvního C

8.7. Pořadatel zajistí vyznačení přípravné a startovací čáry, vyznačení min. jednoho přípravného boxu a prostoru pro opuštění základny po dokončení útoku. Dále základna 2x2 metry musí vždy být prkenná ne z kluzkého povrchu a srovnaná do vodováhy!

8.8. Pořadatel zajistí, aby v prostoru základny a kádě byl zpevněný povrch (beton, dlažba, asfalt, tartan apod.). Pokud toto podmínky pořadateli neumožňují bude z prostoru základny a kádě zajištěn drenážní odtok vody a okolí zpevněno koberci (guma se nepřipouští).

8.9. Pořadatel zajistí přeměření dráhy členem rady THL před začátkem soutěže v dané kategorii, tzn. 2x muži a ženy. O přeměření dráhy provede pořadatel zápis do záznamu ze soutěže.

8.10. Pořadatel zajistí, aby přihlášky přijímané při presentaci družstva byli čitelně a správně vyplněné jména a záznamy o půjčování závodníků.

8.11. Pořadatel zajistí, aby na soutěži byla na veřejně přístupném místě k dispozici pravidla THL pro daný ročník.

8.12. Pořadatel zajistí vyvěšení reklam sponzorů THL na lukrativním místě. Reklamy vozí časomíra SDH Strmilov, tzn. na soutěžích, kde nebude časomíra SDH Strmilov si reklamy na předchozí soutěži pořadatel po ukončení soutěže převezme a na další soutěž je dopraví a předá pořadateli.

8.13. Pokud pořadatel plánuje finálové kolo musí být až po ukončení THL v obou kategoriích M, Ž. v tomto případě se pravidlo 8.15. posouvá až po ukončení posledního útoku finálového kola.

8.14. Pořadatel zajistí, aby doplňkové soutěže, soutěže dětí a ostatní kulturní a doplňkový program nezasahoval do řádného průběhu soutěže.

8.15. Každý pořadatel soutěže nejpozději v den konání své soutěže uhradí částku 1.500 Kč v hotovosti radě Táborské ligy prostřednictvím Marcelky Smolíkové 723 388 702 – SDH Chotěmice. Z těchto peněz se pokryjí náklady na zakončení celého seriálu soutěží (poháry, diplomy a věcné ceny apod.)

8.16. Pořadatel je povinen zajistit pro družstva umístěná na 1. - 8. místě v mužské a 1. – 5. místě v ženské kategorii odpovídající ceny, na prvních třech místech v obou kategoriích poháry s nápisem Táborská hasičská liga, místo a datum konání soutěže, umístění a kategorie.

 

TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA

III. ročník soutěže

v požárním útoku

" O putovní pohár obce Lhota "

24. 12. 2012

1. - 3. místo muži/ženy

Vzor štítku na poháry:

8.17. Pořadatel je povinen provést vyhlášení do 30-ti minut po ukončení posledního útoku (8.11.).

8.18. Pořadatel je povinen předat výsledkové listiny v písemné podobě včetně přihlášek, záznamů o půjčování soutěžících a předepsaného zápisu (viz. příloha č. 2) zástupci redakce THL bezprostředně po ukončení soutěže : kontaktní osoby

Marcela Smolíková, SDH Chotěmice

Petr Růžička, SDH Choustník

Iveta Pechlátová, SDH Choustník (SDH Chrbonín)

Patrik Baláž, SDH Chotěmice

Jiří Kubeš, SDH Tučapy

Za předání a vyplnění protokolu ručí vždy zástupce rady THL z pořádajícího SDH.

8.19. Pořadatel soutěže zařazené do seriálu soutěží THL je povinen na své náklady si zajistit fotografa a kameramana. Do sedmi dní po soutěži doručí (poštou, elektronickou cestou, osobně aj.) použitelné fotografie v digitální podobě dokumentující celý průběh soutěže včetně doprovodných akcí (finále, vyhlášení, popř. program po vyhlášení). Toto platí i pro video, na kterém budou zachyceny požární útoky celé soutěže.

kontaktní osoby :

Patrik Baláž, SDH Chotěmice, webmaster stránek THL

Ondřej Mrzena, SDH Řepeč, webmaster stránek THL

Marcela Smolíková, SDH Chotěmice

Petr Růžička, SDH Choustník

Iveta Pechlátová, SDH Choustník (SDH Chrbonín)

Jiří Kubeš, SDH Tučapy

9. PODÁVÁNÍ PROTESTŮ

9.1. Při projednávání protestu bude přítomna Rada THL v počtu minimálně tří členů. Protest je třeba podat písemně hlavnímu rozhodčímu soutěže a to deset minut před zahájením soutěže (týká - li se protest jiného družstva), nebo do deseti minut od ukončení disciplíny (týká – li se protest vlastního družstva). Protest projedná hlavní rozhodčí s poradním hlasem rady THL (min. tři členi). Rozhodnutí musí padnout do 15 min. od podání protestu.

9.2. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži (půjčování apod.) a proti výsledkům soutěže.

9.3. Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká:

§ 10 minut před zahájením soutěže je možné podat protest i proti jiným družstvům

§ do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu

9.4. Pro podání protestu je stanovena jednotná kauce 500,- Kč, která se skládá hlavnímu rozhodčímu při podání protestu (platí stejné časové intervaly). Nesplnění předepsaných časů – protest je neplatný.

9.5. V případě uznání protestu za oprávněný se kauce vrací tomu, kdo ji složil v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

9.6. Pokud ten kdo protest podal, nebude s rozhodnutím hl. rozhodčího v rámci protestu spokojen má možnost podat si odvolání k radě THL. V tomto případě je stanovena kauce 200,- Kč (platí pravidlo 9.5.). Rozhoduje rada THL v počtu min. 3 členů. Proti tomuto rozhodnutí už není žádný opravný prostředek. Rozhodnutí musí padnout do 15 min. od podání odvolání.

Naposledy upravil podle usnesení rady THL 2012 schválené dne 12.1.2012 v Kamenici nad Lipou

Jiří Kubeš dne 22.4.2012 Člen rady THL 2012


Zdroj: www.thliga.cz